<footer class="footer">
  <div class="container py-2">
    <div class="row pt-1">
      <div class="col-12 col-lg-4 mb-5 text-center text-lg-left">
        <img src="../../images/logo/logo_ehl_footer@1x.png" srcset="../../images/logo/logo_ehl_footer@1x.png 1x, ../../images/logo/logo_ehl_footer@2x.png 2x" alt="Ekonomihögskolan | Lunds universitet" class=" footer-logo">

      </div>
      <div class="col-6 col-md-3 offset-md-3 offset-lg-0 col-lg-4 mb-5">
        <h6 class="p font-weight-bold text-uppercase mb-1">Kontakta oss</h6>
        <p>Ekonomihögskolan vid Lunds universitet<br>Box 7080<br>220 07 LUND<br>046-222 00 00<br><a href="mailto:info@ehl.lu.se" class="text-white">info@ehl.lu.se</a></p>
      </div>
      <div class="col-6 col-md-3 col-lg-4 mb-5">
        <h6 class="p font-weight-bold text-uppercase mb-1">Genvägar</h6>
        <div class="nav nav-list flex-column">
          <a class="nav-link text-white py-1 px-0" href="english.html">Change to English <i class="fal fa-globe"></i></a>
          <a class="nav-link text-white py-1 px-0" href="om.html">Om webbplatsen</a>
          <a class="nav-link text-white py-1 px-0" href="cookies.html">Om cookies</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row mb-5">
      <div class="col-12 col-lg-4 offset-lg-4">
        <h6 class="p font-weight-bold text-uppercase mb-1 text-center text-lg-left">Följ oss i sociala medier</h6>
        <ul class="nav nav-social mt-3 nmx-2 justify-content-center justify-content-lg-start">
          <li class="nav-item mx-2">
            <a class="nav-link text-white p-0" href="https://www.facebook.com/ekonomihogskolan.lund/"><span class="sr-only">Facebook </span><i class="fab fa-facebook-square fa-2x"></i>
</a>
          </li>
          <li class="nav-item mx-2">
            <a class="nav-link text-white p-0" href="https://www.instagram.com/lunduniversity/"><span class="sr-only">Instagram </span><i class="fab fa-instagram fa-2x"></i>
</a>
          </li>
          <li class="nav-item mx-2">
            <a class="nav-link text-white p-0" href="https://www.linkedin.com/school/lund-university-school-of-economics-and-management/"><span class="sr-only">LinkedIn </span><i class="fab fa-linkedin fa-2x"></i>
</a>
          </li>
          <li class="nav-item mx-2">
            <a class="nav-link text-white p-0" href="https://twitter.com/Lunduni_LUSEM"><span class="sr-only">Twitter </span><i class="fab fa-twitter-square fa-2x"></i>
</a>
          </li>
          <li class="nav-item mx-2">
            <a class="nav-link text-white p-0" href="https://www.youtube.com/user/LUSEMLund"><span class="sr-only">Youtube </span><i class="fab fa-youtube-square fa-2x"></i>
</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="bg-darker py-5">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-12 d-flex justify-content-center">
          <div class="d-inline-block">
            <h6 class="p font-weight-bold text-uppercase mb-5 text-center text-lg-left">Samarbeten och nätverk</h6>
            <div class="nav nav-partners align-items-center justify-content-center flex-row nmx-5">
              <a href="#" class="nav-link p-0 mb-3 mx-5">
          <img src="../../images/partners/aacsb.png" alt="Business Edication Alliance" class=" footer-partner">

       </a>
              <a href="#" class="nav-link p-0 mb-3 mx-5">
          <img src="../../images/partners/equis.png" alt="equis" class=" footer-partner">

       </a>
              <a href="#" class="nav-link p-0 mb-3 mx-5">
          <img src="../../images/partners/leru.png" alt="leru" class=" footer-partner">

       </a>
              <a href="#" class="nav-link p-0 mb-3 mx-5">
          <img src="../../images/partners/prime.svg" alt="prime" class=" footer-partner">

       </a>
              <a href="#" class="nav-link p-0 mb-3 mx-5">
          <img src="../../images/partners/u21.png" alt="u21" class=" footer-partner">

       </a>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>
<footer class="footer{{ modifiers footer-modifiers }}">
 {{#if links}}
 <div class="container py-2">
  <div class="row pt-1">
   <div class="col-6 col-md-3 offset-md-3 offset-lg-0 col-lg-4 mb-5">
    <h6 class="p font-weight-bold text-uppercase mb-1">System</h6>
    {{#each links.SYSTEM }}
    <a class="nav-link text-dark py-1 px-0" href="{{url}}">{{{title}}}</a>
    {{/each}}
   </div>
   <div class="col-6 col-md-3 offset-md-3 offset-lg-0 col-lg-4 mb-5">
    <h6 class="p font-weight-bold text-uppercase mb-1">Stöd</h6>
    {{#each links.STOD }}
    <a class="nav-link text-dark py-1 px-0" href="{{url}}">{{{title}}}</a>
    {{/each}}
   </div>
   <div class="col-6 col-md-3 offset-md-3 offset-lg-0 col-lg-4 mb-5">
    <h6 class="p font-weight-bold text-uppercase mb-1">Genvägar</h6>
    {{#each links.GENVAGAR }}
    <a class="nav-link text-dark py-1 px-0" href="{{url}}">{{{title}}}</a>
    {{/each}}
   </div>
  </div>
  <hr>
 </div>
 {{/if}}
 <div class="container py-2">
  <div class="row pt-1">
   <div class="col-12 col-lg-4 mb-5 text-center text-lg-left">
    {{render "@image" logo}}
   </div>
   <div class="col-6 col-md-3 offset-md-3 offset-lg-0 col-lg-4 mb-5">
    <h6 class="p font-weight-bold text-uppercase mb-1">Kontakta oss</h6>
    {{{contact}}}
   </div>
   {{#if shortcuts}}
   <div class="col-6 col-md-3 col-lg-4 mb-5">
    <h6 class="p font-weight-bold text-uppercase mb-1">Genvägar</h6>
    <div class="nav nav-list flex-column">
     {{#each shortcuts }}
     <a class="nav-link text-white py-1 px-0" href="{{url}}">{{{text}}}</a>
     {{/each}}
    </div>
   </div>
   {{/if}}
  </div>
  {{#if social}}
  <div class="row mb-5">
   <div class="col-12 col-lg-4 offset-lg-4">
    <h6 class="p font-weight-bold text-uppercase mb-1 text-center text-lg-left">Följ oss i sociala medier</h6>
    <ul class="nav nav-social mt-3 nmx-2 justify-content-center justify-content-lg-start">
     {{#each social }}
     <li class="nav-item mx-2">
      <a class="nav-link text-white p-0" href="{{url}}"><span class="sr-only">{{this.title}} </span>{{render
        (concat "@icon--" icon)}}</a>
     </li>
     {{/each}}
    </ul>
   </div>
  </div>
 </div>
 {{/if}}
 {{#if partners}}
 <div class="bg-darker py-5">
  <div class="container">
   <div class="row">
    <div class="col-12 d-flex justify-content-center">
     <div class="d-inline-block">
      <h6 class="p font-weight-bold text-uppercase mb-5 text-center text-lg-left">Samarbeten och nätverk</h6>
      <div class="nav nav-partners align-items-center justify-content-center flex-row nmx-5">
       {{#each partners }}
       <a href="{{url}}" class="nav-link p-0 mb-3 mx-5">
        {{render "@image" image}}
       </a>
       {{/each}}
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 {{/if}}
</footer>
{
 "_full-screen": true,
 "logo": {
  "src": "/images/logo/logo_ehl_footer@1x.png",
  "src-2x": "/images/logo/logo_ehl_footer@2x.png",
  "alt": "Ekonomihögskolan | Lunds universitet",
  "modifiers": [
   "footer-logo"
  ]
 },
 "contact": "<p>Ekonomihögskolan vid Lunds universitet<br>Box 7080<br>220 07 LUND<br>046-222 00 00<br><a href=\"mailto:info@ehl.lu.se\" class=\"text-white\">info@ehl.lu.se</a></p>",
 "social": [
  {
   "title": "Facebook",
   "icon": "facebook",
   "url": "https://www.facebook.com/ekonomihogskolan.lund/"
  },
  {
   "title": "Instagram",
   "icon": "instagram",
   "url": "https://www.instagram.com/lunduniversity/"
  },
  {
   "title": "LinkedIn",
   "icon": "linkedin",
   "url": "https://www.linkedin.com/school/lund-university-school-of-economics-and-management/"
  },
  {
   "title": "Twitter",
   "icon": "twitter",
   "url": "https://twitter.com/Lunduni_LUSEM"
  },
  {
   "title": "Youtube",
   "icon": "youtube",
   "url": "https://www.youtube.com/user/LUSEMLund"
  }
 ],
 "shortcuts": [
  {
   "url": "english.html",
   "text": "Change to English <i class=\"fal fa-globe\"></i>"
  },
  {
   "url": "om.html",
   "text": "Om webbplatsen"
  },
  {
   "url": "cookies.html",
   "text": "Om cookies"
  }
 ],
 "partners": [
  {
   "title": "Business Edication Alliance",
   "img": "/images/partners/aacsb.png",
   "url": "#",
   "image": {
    "src": "/images/partners/aacsb.png",
    "alt": "Business Edication Alliance",
    "modifiers": [
     "footer-partner"
    ]
   }
  },
  {
   "title": "equis",
   "img": "/images/partners/equis.png",
   "url": "#",
   "image": {
    "src": "/images/partners/equis.png",
    "alt": "equis",
    "modifiers": [
     "footer-partner"
    ]
   }
  },
  {
   "title": "leru",
   "img": "/images/partners/leru.png",
   "url": "#",
   "image": {
    "src": "/images/partners/leru.png",
    "alt": "leru",
    "modifiers": [
     "footer-partner"
    ]
   }
  },
  {
   "title": "prime",
   "img": "/images/partners/prime.svg",
   "url": "#",
   "image": {
    "src": "/images/partners/prime.svg",
    "alt": "prime",
    "modifiers": [
     "footer-partner"
    ]
   }
  },
  {
   "title": "u21",
   "img": "/images/partners/u21.png",
   "url": "#",
   "image": {
    "src": "/images/partners/u21.png",
    "alt": "u21",
    "modifiers": [
     "footer-partner"
    ]
   }
  }
 ]
}

There are no notes for this item.