<div class="bg-dark d-none d-lg-block">
  <div class="container-fluid mw-xl py-0">
    <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark font-size-sm p-0 text-white">
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
        <ul class="navbar-nav flex-row ml-auto">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-3" href="../../#.html">
          Student
         </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-3" href="../../#.html">
          Medarbetare
         </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-3" href="../../#.html">
          Alumn
         </a>
          </li>
        </ul>
        <ul class="navbar-nav flex-row ml-5">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-3" href="../../#.html">
          Bibliotek
         </a>
          </li>
          <li class="nav-item dropdown dropdown-hover">
            <a class="nav-link dropdown-toggle px-3" href="../../#.html" id="sm-lu-fakulteter" aria-haspopup="true">
          Fakulteter &nbsp;<i class="fal fa-chevron-down"></i>
         </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right text-primary" aria-labelledby="sm-lu-fakulteter">
              <a class="dropdown-item" href="../../#.html">Campus Helsingborg</a>
              <a class="dropdown-item" href="../../#.html">Ekonomihögskolan</a>
              <a class="dropdown-item" href="../../#.html">Humaniora och teologi</a>
              <a class="dropdown-item" href="../../#.html">Juridiska fakulteten</a>
              <a class="dropdown-item" href="../../#.html">Konstnärliga fakulteten i Malmö</a>
              <a class="dropdown-item" href="../../#.html">LTH | Lunds tekniska högskola</a>
              <a class="dropdown-item" href="../../#.html">Medicinska fakulteten</a>
              <a class="dropdown-item" href="../../#.html">Naturvetenskapliga fakulteten</a>
              <a class="dropdown-item" href="../../#.html">Samhällsvetenskapliga fakulteten</a>
            </div>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </nav>
  </div>
</div>
<div class="bg-dark d-none d-lg-block">
 <div class="container-fluid mw-xl py-0">
  <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark font-size-sm p-0 text-white">
   <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
    {{#if institution}}
    <div><a class="nav-link pl-0" href="#">{{institution}}</a></div>
    {{/if}}
    {{#each items}}
     <ul class="navbar-nav flex-row {{#if @first}}ml-auto{{else}}ml-5{{/if}}">
      {{#each this}}
       {{#unless children}}
        <li class="nav-item">
         <a class="nav-link px-3" href="{{#if link}}{{path link}}{{/if}}">
          {{#if icon}}
           <i class="fal fa-{{icon}}"></i>
          {{/if}}
          {{title}}
         </a>
        </li>
       {{else}}
        <li class="nav-item dropdown dropdown-hover">
         <a class="nav-link dropdown-toggle px-3" href="{{#if link}}{{path link}}{{/if}}" id="{{@key}}"
           aria-haspopup="true">
          {{title}} &nbsp;<i class="fal fa-chevron-down"></i>
         </a>
         <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right text-primary" aria-labelledby="{{@key}}">
          {{#each children}}
           <a class="dropdown-item" href="{{#if link}}{{path link}}{{/if}}">{{title}}</a>
          {{/each}}
         </div>
        </li>
       {{/unless}}
      {{/each}}
     </ul>
    {{/each}}
   </div>
  </nav>
 </div>
</div>
{
 "items": [
  {
   "sm-lu-student": {
    "key": "sm-lu-student",
    "title": "Student",
    "link": "#"
   },
   "sm-lu-medarbetare": {
    "key": "sm-lu-medarbetare",
    "title": "Medarbetare",
    "link": "#"
   },
   "sm-lu-alumn": {
    "key": "sm-lu-alumn",
    "title": "Alumn",
    "link": "#"
   }
  },
  {
   "sm-lu-bibliotek": {
    "key": "sm-lu-bibliotek",
    "title": "Bibliotek",
    "link": "#"
   },
   "sm-lu-fakulteter": {
    "key": "sm-lu-fakulteter",
    "title": "Fakulteter",
    "link": "#",
    "children": {
     "lu-fakultet-campus-helsingborg": {
      "key": "lu-fakultet-campus-helsingborg",
      "title": "Campus Helsingborg",
      "link": "#"
     },
     "lu-fakultet-ekonomihogskolan": {
      "key": "lu-fakultet-ekonomihogskolan",
      "title": "Ekonomihögskolan",
      "link": "#"
     },
     "lu-fakultet-humaniora-och-teologi": {
      "key": "lu-fakultet-humaniora-och-teologi",
      "title": "Humaniora och teologi",
      "link": "#"
     },
     "lu-fakultet-juridiska-fakulteten": {
      "key": "lu-fakultet-juridiska-fakulteten",
      "title": "Juridiska fakulteten",
      "link": "#"
     },
     "lu-fakultet-konstnarliga-fakulteten-i-malmo": {
      "key": "lu-fakultet-konstnarliga-fakulteten-i-malmo",
      "title": "Konstnärliga fakulteten i Malmö",
      "link": "#"
     },
     "lu-fakultet-lth-lunds-tekniska-hogskola": {
      "key": "lu-fakultet-lth-lunds-tekniska-hogskola",
      "title": "LTH | Lunds tekniska högskola",
      "link": "#"
     },
     "lu-fakultet-medicinska-fakulteten": {
      "key": "lu-fakultet-medicinska-fakulteten",
      "title": "Medicinska fakulteten",
      "link": "#"
     },
     "lu-fakultet-naturvetenskapliga-fakulteten": {
      "key": "lu-fakultet-naturvetenskapliga-fakulteten",
      "title": "Naturvetenskapliga fakulteten",
      "link": "#"
     },
     "lu-fakultet-samhallsvetenskapliga-fakulteten": {
      "key": "lu-fakultet-samhallsvetenskapliga-fakulteten",
      "title": "Samhällsvetenskapliga fakulteten",
      "link": "#"
     }
    }
   }
  }
 ]
}

There are no notes for this item.