<div class="infobox bg-flower-50">
  <h3 class=" h3 mt-0 mb-3">Lorem ipsum</h3>

  <ul class="nav flex-column">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Lorem ipsum dolor sit amet</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Tempus vehiculaiquam Malesuada fermentum faucibus</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Nunc viverra tortor vitae sollici</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Studin pharetra. Integer molestie</a>
    </li>
  </ul>

</div>
<div class="infobox{{modifiers modifiers}}">
  {{render "@component-list" content}}
</div>
{
 "modifiers": [
  "bg-flower-50"
 ],
 "content": {
  "components": [
   {
    "component": "heading--level-3",
    "merge": true,
    "context": {
     "content": "Lorem ipsum",
     "modifiers": [
      "h3",
      "mt-0",
      "mb-3"
     ]
    }
   },
   {
    "component": "nav-list"
   }
  ]
 }
}

There are no notes for this item.